Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

HELKIMA  jaoks on oluline Teie privaatsus ja järgida kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi mistahes isikuandmete kohta, mida võime Teie kohta koguda, kui külastate meie veebilehte www.helkima.ee . Meie veebisaiti kasutades nõustute, et kogume ja kasutame Teie andmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Käesolevad privaatsustingimused on koostatud vastavuses isikuandmete kaitse määrusega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679) ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning rakenduvad HELKIMA OÜ klientidele.

www.helkima.ee e-poe isikuandmete vastutav töötleja on HELKIMA OÜ (registrikood 16179840) asukohaga Künni 1/4,Tartu , tel. +3725295082 ja e-kiri info@helkima.ee ), kes järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, töötleb  isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt ja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

Isikuandmeid võib HELKIMA-s töödelda:

 • vastutava töötlejana, määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
 • volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

Privaatsustingimused on HELKIMA ja kliendi vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning sisaldab alljärgnevat infot:

 • millist tüüpi isikuandmeid me kogume;
 • miks ja mille alusel me teie isikuandmeid kogume;
 • kuidas me teie isikuandmeid käitleme;
 • teie õigused;
 • meie kontaktandmed, et saaksite teavet teie isiklike andmete töötlemisega seotud õiguste kohta ning saaksite neid õigusi kasutada.

KASULIKUD MÕISTED

klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi osta HELKIMA pakutavaid kaupu ja teenuseid või on mingil muul viisil HELKIMA teenustega seotud.

andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta on HELKIMA-l informatsiooni ja teavet, et isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, külastajad, päringute ja küsimuste/taotluste esitajad. Siin privaatsustingimustes nimetatud ka kui isik või klient.

leping on HELKIMA ja kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise või muu leping.

veebileht www.helkima.ee on HELKIMA veebileht.

külastaja on isik, kes kasutab HELKIMA veebilehte.

laps on Isikuandmete töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13-aastane isik.

teenused on igasugused HELKIMA poolt pakutavad teenused ja tooted.

isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;

 

isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine, hävitamine.

müügikanalid –  on HELKIMA poolt kasutatavad andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend, nt  e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

 

Privaatsustingimused kohalduvad andmesubjektidele ning privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik HELKIMA töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude HELKIMA valduses olevate Isikuandmetega.

 

MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUME?

HELKIMA töötleb klientide isikuandmeid ainult seaduse ning siin privaatsustingimustes toodud alustel ja eesmärkidel. HELKIMA töötleb alljärgnevaid klientide isikuandmeid:

 • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress
 • kauba kohaletoimetamise aadress
 • pangakonto number
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

 

HELKIMA kogub ülaltoodud andmeid erineval viisil:

 • Isiku poolt HELKIMA-le avaldatud andmed (kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel) nt tellimusel avaldatud andmed ja e-kirjade vahendusel meie poolt pakutavate toodete tutvustamise ja pakkumiste esitamisega nõustumisel)
 • kaupade ja teenuse tasumisel saadavad andmed (kaardimakse teostamine, pangaülekandega seotud informatsioon jne).

 

 

ANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ALUS

HELKIMA töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

HELKIMA-l on seaduslik alus ja huvi, et töödelda kliendi või kliendi esindaja isikuandmeid koostöö ja kliendisuhete loomisel, kestel ja lõpetamisel ning säilitada kogu protsessi jooksul isikuga seotud andmed, sh säilitada andmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nõuete esitamiseks ja õigusvaidluste pidamiseks.

Õigustatud huvi tähendab HELKIMA huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks, võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

 1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
 2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
 3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
 4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

Nõusoleku alusel töötleb HELKIMA isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub HELKIMA põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu veebilehel.

 

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil:

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks
 • Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi)
 • Meie veebileht salvestab oma külastajate kohta logifaile, milles olevat informatsiooni kasutatakse trendide analüüsimiseks, veebilehe administreerimiseks, lehe külastajate tegevuste jälgimiseks ning demograafilise info kogumiseks. (Saadud teave ei ole mõeldud, ega võimaldagi isikut identifitseerida)

 

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks:

 • nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine

 

Isikuandmete töötlemine toimub õigustatud huvi alusel:

 • nt turundustegevused ja kliendisuhte hoidmine ja arendamine, sh kliendiürituste korraldamisega seotud informatsiooni edastamine; samuti kliendiürituste jäädvustamine fotode ja/või filmimisega eesmärgiga tutvustada klientidele meie äritegevust, tooteid ja teenuseid ning pakkuda huvipakkuvaid üritusi
 • Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks
 • Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi
 • Kasutame kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks
 • Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide ja külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine
 • Kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, veebilehtedel
 • Teeninduse monitooring – HELKIMA võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis HELKIMA on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks
 • Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed
 • Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks

 

Isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusolekul:

 • otseturundus (nt e-kirjade vahendusel meie poolt pakutavate teenuste tutvustamine ja pakkumiste esitamine)Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

 

 

LIGIPÄÄS ISIKUANDMETELE JA TURVALISUS

 

Tagame seadusega nõutud isikuandmete konfidentsiaalsuse turvalise säilitamise ning korraldame isikuandmete kaitse loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävimise eest.

 

Ligipääs isikuandmetele on vaid HELKIMA seaduslikel esindajatel või selleks määratud töötajatel. Teatud isikuandmed võidakse edastada kolmandale isikule, st volitatud töötlejale, eesmärgiga täita lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi.

 

Nendeks on nt kaupade müügi ja teenuste osutamise ning kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud kolmandad isikud – transpordi- ja kullerteenuse pakkujad, maksevahendajad, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, reklaami- ja

turundusspetsialistid, volitatud töötlejad eesmärgiga korraldada HELKIMA tööd (nt raamatupidamisteenuse pakkuja, IT-süsteemide haldaja, nt kliendiprogrammi haldur), lisaks veebipoe klienditugi ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

 

Oleme kohustatud Teie isikuandmed avaldama, kui seda nõuab seadus. Heas usus võime avaldada ka Teie andmeid, et järgida seadusest tulenevat kohustust, kaitsta meie õigusi või omandit, ennetada või tuvastada võimalikke meie teenuse kasutamisega seonduvaid õigusrikkumisi ja tagada teenuse kasutajate turvalisus.

 

HELKIMA korraldab kogu teabe vahetuse turvalisel viisil, kasutades mitmekordseid personaalseid ligipääsu ja isiku tuvastamise koode ja turvalisi informatsiooni edastamise kanaleid, mistõttu ligipääse kolmandatel isikutel on takistatud ning andmete lekke risk on minimeeritud.

 

 

ANDMETE SÄILITAMINE

 

Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

 

Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid ei töötle isikuandmeid kauem, kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks.

 

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

 

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

 

Kliendilepingust tulenevat teavet säilitatakse kolm aastat.

 

Seadusest tulenevate raamatupidamise alusdokumente ja andmeid säilitatakse seitse aastat.

 

Nõusoleku alusel saadud infot hoitakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

 

LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

Ükski meie toode või teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele lastele ja me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Kahtluse korral, et töötleme alla 13-aastase isiku andmeid, eemaldame selle isiku kõigist meie andmebaasidest.

 

 

 

 

 

ANDMESUBJEKTI/KLIENDI ÕIGUSED

 

Meie poolt isikuandmete kaitse korraldamisega on kliendil alljärgnevad õigused:

 

 • õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda
 • õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta
 • õigus nõuda aegunud või ebatäpsete andmete parandamist
 • õigus oma andmeid meiega mitte jagada
 • kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta
 • õigus isikuandmete kustutamiseks

Ülaltoodud õiguste kasutamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@helkima.ee. Kui kliendil on kahtlus tema isikuandmete vääras kasutamises, tuleb sellest koheselt teavitada meie esindajat.

Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

 

 

KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

 

Küpsis on väike tekstifail, mille koduleht salvestab kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui kodulehe kasutaja külastab teenusepakkuja veebilehte. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, teksti suurus ning muud sarnased eelistused kuvamisel).

Meie veebilehel ja sotsiaalmeedias võidakse kasutada küpsiseid teenuse pakkumiseks, kasutajakogemuse analüüsimiseks ja parendamiseks ning tulemuslikumaks turundamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid kasutame. Võime ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas kodulehte kasutatakse.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on meie õigustatud huvi tagada kodulehe tehnilised funktsionaalsused ja toimimine vastavalt kasutaja eelistustele ja valikutele.

Küpsised jaotuvad püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad Teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse ka peale seda, kui olete sulgenud brauseri või arvuti. Sessiooniküpsised kustutatakse aga kohe pärast brauseri sulgemist.

Küpsised jagunevad oma eesmärgi järgi:

 • Sessiooniküpsised, mille eesmärgiks on võimaldada Teile meie veebisaidil pakutavate teenuste kasutamist. Need küpsised aitavad kasutajaid autentida ja vältida kasutajakontode pahatahtlikku kasutamist. Ilma nende küpsisteta ei saa me Teile soovitud teenuseid pakkuda.

 

 • Teavitusküpsised – need küpsised tuvastavad, kas kasutajad on veebisaidil küpsiste kasutamist aktsepteerinud.

 

 

 • Funktsionaalsuse küpsised – need küpsised võimaldavad Teie brauseril meeles pidada valikuid, mida teete veebisaidi kasutamisel, näiteks Teie sisselogimisandmete või keele-eelistuste salvestamine. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda Teile personaalsemat kogemust ja vältida eelistuste uuesti sisestamist.

 

 

Veebilehte ja sotsiaalmeediat külastades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega juhendis kirjeldatud viisil.

Küpsised võib ka kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik kodulehe funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja sätestada vastavad eelistused oma veebilehitseja seadete kaudu.

 

VIITAMINE TEISTELE VEEBISAITIDELE

Meie veebisaidilt võite leida linke teistele veebilehtedele, mis ei kuulu meile. Kui vajutate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt tutvuda iga külastatava saidi privaatsuseeskirjaga.

Me ei oma mingit kontrolli kolmandate osapoolte saitide üle ega võta vastutust nende sisu, privaatsuspoliitika, pakutavate teenuste või muu eest.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA UUENDUSED

Vajadusel on meil õigus teha ühepoolselt käesolevale privaatsuspoliitika dokumendile muudatusi. Privaatsuspoliitika uuenemise järel muudame me selle allosas paiknevat dokumendi värskendamise kuupäeva. Muutmisest teavitame andmesubjekte www.helkima.ee  koduleheküljel.  Eeldame, et kui asute kasutama meie veebilehte www.helkima.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja nõustunud.

 

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palun võtke meiega ühendust alljärgnevatel kontaktidel: info@helkima.ee

Shopping Cart
Scroll to Top